Mo Hopman, Arbeidsdeskundig Bureau, adviseert vanuit een onafhankelijke positie over arbeidsongeschiktheidsvraagstukken in brede zin. Zo worden wij ingeschakeld voor:


  • Acceptatieonderzoeken voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • De beoordeling van arbeidsongeschiktheid voor AOV en Levenpolissen;
  • De beoordeling van resterend arbeidsvermogen in het kader van de personenschaderegeling;
  • Het begeleiden van verzekerden of letselschadeslachtoffers bij hun re-integratie;
  • Het bepalen van de huishoudelijke hulpbehoefte;
  • Advisering omtrent woning- en werkplekaanpassingen;
  • Het bepalen van inkomstenderving of het verlies aan verdienvermogen;
  • Beoordelingen en begeleidingen bij ziekteverzuim;
  • Caremanagement voor letselschadeslachtoffers en anderen.

Wij staan garant voor het nakomen van gemaakte afspraken, waarbij snel- heid, actief handelen en terugkoppeling aan de opdrachtgevers centraal staan. Vooral het scheppen van duidelijkheid voor zowel de opdrachtgevers als de betrokkene voert hierbij de boventoon. Wij koesteren onze onaf- hankelijkheid, zonder daarbij het respect voor arbeidsongeschikten en letselschadeslachtoffers uit het oog te verliezen.